Úplata

Jak je to u nás s placením?
 • Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání, Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411

  Č.j.: 58/2020ŘE, Spisový znak: MŠ/5

  Účinnost od: 1.9.2020

  Tento pokyn vychází z:

  – § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle
  – § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

   

  Obsah:

  Čl. I Úvodní ustanovení
  Čl. II Výše úplaty
  Čl. III Splatnost úplaty
  Čl. IV Osvobození od placení úplaty
  Čl. V Závěrečná ustanovení

   

  Čl. I – Úvodní ustanovení

  Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

   

  Čl. II – Výše úplaty

  Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

  Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

  Pro školní rok 2023/2024 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč v období září – červenec.

   

  Čl. III – Splatnost úplaty

  Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 č. 561/2004 Sb., školský zákon.

   

  Čl. IV – Osvobození od placení úplaty

  Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

  a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
  c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
  d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  e) vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., školský zákon)

   

  Čl. V – Závěrečná ustanovení

  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.9.2020

   

  Bc. Lenka Šlapáková, ředitelka školy