Školní řád

Podle této listiny se řídíme
 • Školní řád mateřské školy  2023 – 2024

  Č.j.: 2/2018 ŘE

  Účinnost od: 1.9.2023

  Spisový znak: 2.1

  Skartační znak: A5

  Změny: —

  Ředitelka školy: Bc. Lenka Šlapáková

  Zástupce ředitele školy (nebo učitelky, která zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti): Kateřina Krejčíková DiS.

  Adresa školy: Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411

  Telefon: 732818812

  e-mail: mskrupkova@seznam.cz

  webové stránky: www.ms-krupkova.cz

   

  Obsah:

  1. Práva zákonných zástupců dítěte:
  2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:
  3. Práva dětí:
  4. Povinnosti dětí
  5. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)
  6. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  7. Práva a povinnosti zaměstnanců
  8. Stravování dětí
  9. Úplata za předškolní vzdělávání:
  10. Stížnosti, oznámení a podněty
  11. Provoz mateřské školy
  12. Časový harmonogram režimových činností
  13. Provoz mateřské školy v době letních prázdnin
  14. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  15. Přijímací řízení do mateřské školy:
  16. Povinnost předškolního vzdělávání:
  17. Povinné předškolní vzdělávání-podmínky pro uvolňování a omlouvání dětí ze vzdělávání
  18. Individuální vzdělávání
  19. Ukončování předškolního vzdělávání
  20. Podmínky zacházení s majetkem školy
  21. Různé
  22. Závěrečná ustanovení

   

  Ředitelka Mateřské školy Bc. Lenka Šlapáková vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

   

  Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

   

  1. Práva zákonných zástupců dítěte:

  ▪ na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

  ▪ podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,

  ▪ vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

  ▪ k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,

  ▪ využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

  ▪ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

  ▪ na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

   

  1. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

  ▪ předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

  ▪ hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,

  ▪ ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),

  ▪ oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně na tel. číslech jednotlivých tříd:

  Žabičky 778768043

  Sluníčka 778768041

  Skřítci 778768042

  emailem: mskrupkova@seznam.cz

  mobilní aplikací Naše MŠ

    kód vstupu do MŠ sdělovat jen pověřené osobě k vyzvedávání dítěte

   

  ▪ doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list),

  ▪ nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,

  ▪ v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty)

  ▪ dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy ( školní řád, bezpečnostní předpisy),

  ▪ zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…),

  ▪ bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

  ▪ na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

  ▪ dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

  ▪ zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

   

  1. Práva dětí:

  ▪ na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,

  ▪ na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,

  ▪ na účast ve hře odpovídající jeho věku,

  ▪ být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

  ▪ na emočně kladné prostředí,

  ▪ být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

   

  1. Povinnosti dětí

  ▪ dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,

  ▪ řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,

  ▪ šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),

  ▪ dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).

  ▪ chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

  ▪ dodržovat pravidla hygieny

   

  1. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

  ▪ Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

  ▪ právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

  ▪ zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

   

  1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci v mateřské škole

  Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřej

   

  1. Práva pedagogických pracovníků

  Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

  1. a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
  2. b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
  3. c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
  4. d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

   

  1. Povinnosti pedagogických pracovníků

  Pedagogický pracovník je povinen

  1. a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
  2. b) chránit a respektovat práva dítěte,
  3. c) chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
  4. d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
  5. e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
  6. f) poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

   

  1. Stravování dětí

  Stravování zajišťuje firma Primirest-  zákonní zástupci si musí zajistit stravné pro děti přímo u firmy Primirest

   

  1. Úplata za předškolní vzdělávání:

  ▪ je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

  ▪ v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,

  ▪ vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

  podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě.

   

  1. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

   

  1. Provoz mateřské školy je stanoven:

  od 6,30 – 16,00 hodin

  Děti se scházejí od 6:30 do 8.30 hodin.  Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9:30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

  Odchod dětí z MŠ po obědě do 12.15 hod. Vyzvedávání dětí v jiný čas si zákonní zástupci domluví s učitelkami MŠ. Mimo tuto dobu je budova z bezpečnostních důvodů uzavřena. Zákonným zástupcům je sdělen kód pro vstup do MŠ. Po dohodě s učitelkou je však možné přivádět i vyzvedávat děti v předem dohodnuté době.

  Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat OSPOD a poté Policii ČR.

  Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy

   

  1. Časový harmonogram režimových činností

  Organizace dne v  MŠ

  1. třída „ Žabičky“

        6.30 – 9.15    – scházení dětí, hry, zájmové činnosti, didakticky zacílené činnosti/záměrné i spontánní učení/,individuální práce zaměřené na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných a pohybových dovedností dětí, smyslové hry jazykové chvilky, průběžně svačina

        9.15-9.30 příprava na pobyt venku

        9.30- 11.30 pobyt venku  – cílené za poznáváním okolí a přírody kolem nás v rámci enviromentální výchovy, doba pobytu venku je flexibilní v závislosti na aktuálním počasí              

       11.30 12.15 oběd ,hygiena

       12.15– 13.45 odpolední odpočinek s respektováním individuálních potřeb dětí, pohádky, příběhy, relaxace, ukolébavky, zážitky z pobytu venku, hudební a jazykové hříčky, náhradní klidové aktivity ,grafomotorické dovednosti

       14.00 –16.00  svačina, odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky  cílených činností, sezónní činnosti spojené s otužováním na terase a zahradě MŠ

   

  Režim dne ve 2. třídě „Sluníček“ a 3. třídě „ Skřítků“

               6.30 – 9.15   scházení dětí, spontánní herní aktivity, didakticky cílené činnosti ,individuální práce zaměřené na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických, výtvarných, hudebních, tanečních a pohybových dovednostech dětí-dle tématických  třídních vzdělávacích programů, průběžně svačina

              9.15 –   9.30  příprava na pobyt venku

              9.30 –  11.30 pobyt venku

             11.45  – 12.15 oběd, hygiena ,příprava na odpočinek

             12.30 –  13.30 odpolední odpočinek s respektováním individuálních potřeb dětí, poslech čtených pohádek, příběhů, zážitků z pobytu venku, hudební a jazykové hříčky, náhradní klidové aktivity, procvičování  grafomotorických  dovedností

            14.00– 16.00 svačina, volné činnosti a aktivity dětí, zájmové činnosti, hry, pokračování didakticky cílených činností, sezónní činnosti spojené s otužováním na terasách a zahradě  MŠ

     

  Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

   

  1. Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 4 týdny. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

   

  1. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

  ▪ mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

  ▪ k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

  ▪ v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

  ▪ z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,

  ▪ z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,

  ▪ podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,

  ▪ děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

   

  Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

  Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

  V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

  Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

  Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

   

  1. Přijímací řízení do mateřské školy:

  ▪ termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,

  ▪ o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského tisku.

  ▪ ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,

  ▪ přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,

  ▪ děti jsou přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,

  ▪ podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

   

  1. Povinnost předškolního vzdělávání:

  ▪ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

  ▪ povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin,

  ▪ povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,

  ▪ dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,

  ▪ náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.

   

  1. Povinné předškolní vzdělávání-podmínky pro uvolňování a omlouvání dětí ze vzdělávání

  Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

  Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

  1. a) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při

  vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu učitelce MŠ. 

  1. b) V případě náhlého onemocnění či jiné náhlé události oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do 3 dnů.
  2. c) Po návratu dítěte do MŠ je třeba vždy absenci písemně potvrdit do omluvného listu.

   

  Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

  – telefonicky do mateřské školy

  – písemně třídní učitelce

  – e – mailem

  – osobně třídní učitelce

   

  Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy.

  V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

  Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o přetrvávající nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

   

  1. Individuální vzdělávání

  ▪ povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,

  ▪ pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,

  ▪ plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,

  ▪ oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

  ▪ jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

  ▪ uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

  ▪ důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy

  ▪ ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),

  ▪ úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena  první středu v měsíci únoru od 10:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole Krupkova 1411

  ▪ ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.

  ▪ pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

   

  1. Ukončování předškolního vzdělávání

  Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

  ▪ dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

  ▪ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

  ▪ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

  ▪ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

  Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

   

  1. Podmínky zacházení s majetkem školy – děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

   

  1. Různé: V celém areálu mateřské školy platí zákaz vstupu se psy

                         V celém areálu mateřské školy platí zákaz kouření

                         Pedagogičtí pracovníci neručí za případné ušpinění oděvu dětí ve třídě i při pobytu venku

                         Děti nenosí do mateřské školy cenné šperky

   

  1. Závěrečná ustanovení

  Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

  Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

   

  Aktualizace školního řádu byla projednána na pedagogické radě dne 31.8.2023 a nabývá účinnosti 1.9.2023

   

  Bc. Lenka Šlapáková, ředitelka školy