GDPR

Dbáme na ochranu osobních údajů
 • Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem Krupkova 1411, Kostelec nad Orlicí, PSČ 517 41, IČ: 75015641, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v mateřské škole, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

  1) Účely zpracování osobních údajů:

  • zajištění řádného průběhu přijímacího řízení
  • výměna informací o přihlášených do jiných mateřských škol
  • publikace výsledků přijímacího řízení
  • odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • zajištění vzdělávání dětí
  • zajištění vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • poskytování stravování
  • plnění evidenční povinnosti dokumentace o průběhu vzdělávání dítěte
  • evidence úrazů
  • komunikace se zákonnými zástupci
  • poskytování informací státním institucím
  • prezentace mateřské školy a jejich aktivit veřejnosti

  Osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely.

   

  2) Osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

  • jméno
  • příjmení
  • trvalé bydliště popřípadě místo pobytu na území České republiky
  • datum narození
  • rodné číslo
  • fotografie
  • pohlaví
  • zdravotní pojišťovna
  • státní občanství
  • datum zahájení / ukončení vzdělávání ve škole
  • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, e-mail, telefonické spojení)

  3) Právní důvody pro zpracování osobních údajů:

  A) Plnění právních povinností

  Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

  • jméno
  • příjemní
  • trvalé bydliště popřípadě místo pobytu na území České republiky
  • datum narození
  • rodné číslo
  • pohlaví
  • státní občanství
  • datum zahájení / průběh / ukončení vzdělávání ve škole
  • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, e-mail, telefonické spojení)

  B) Oprávněný zájem

  Níže uvedený osobní údaj je školou vyžadován na základě jejího oprávněného zájmu, a to z důvodu zefektivnění komunikace v souvislosti s připojištěním dítěte a zároveň z důvodu zjednodušení komunikace se zdravotnickým zařízením v případě úrazu dítěte. Škola jakožto správce tohoto osobního údaje se zavazuje, že jej nepředá žádné třetí osobě krom výše jmenovaných organizací a ani jej nebude využívat k jiným účelům, než je výše specifikováno.

  • zdravotní pojišťovna

   C) Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  • pořizování fotografií

   

  4) Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

  Osobní údaje, které škola zpracovává, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte (při přijímacím řízení i během další komunikace v průběhu vzdělávání). Údaje může škola získat od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden. Údaj o přijetí dítěte do jiných škol získává škola od jiných škol.

   

  5) Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů v bodě 1) vedle Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411 či jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

   

  6) Jak dlouho uchovává škola osobní údaje

  Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411 osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

   

  7) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
  • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
  • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
  • právo na přenositelnost,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,

  kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

  Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411 a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

  Kontaktní mail: rejent@ictplus.cz

  Kontaktní telefonní číslo: 608 525 693

  Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR.

  Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na:  Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem Krupkova 1411, Kostelec nad Orlicí, PSČ 517 41 k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

  Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

  Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Mateřskou školou Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411 budou pořizovány fotografie nebo audio-vizuální záznamy, které budou určeny pro vlastní potřebu organizace a nebudou předávány třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.