Přijetí do MŠ

Informace k zápisu dítěte do naší MŠ
 • Informace k zápisu do MŠ Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411 pro školní rok 2024/2025

  Přijímací řízení do mateřské školy:

  • Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května.
  • O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského tisku.
  • Ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
  • Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let.
  • Děti jsou přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila.
  • Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.
 • Informace k zápisu

  Co vše je potřeba se dozvíte zde.

  Žádost o přijetí dítěte

  K vyplnění ve formátu .doc

  Kritéria pro přijímání dětí

  Podle čeho budou děti přijímány k nám do MŠ?